Terrassa

Participa en l'elaboració del nostre programa electoral!

 • Actualitzat:
 • Creat:

El PSC Terrassa organitza un total de 6 sessions de treball obertes a la ciutadania. Vine, a la nostre seu del Carrer La Rasa 29 a les 19h.

27-març, dimecres

Liderar i fomentar la innovació i la ciència per a la creació i distribució de riquesa

 • Promoure la societat del coneixement i desenvolupar la ciutat intel·ligent.
 • Desenvolupament del caràcter universitari de la ciutat; programes transferència de coneixements universitat-empresa-ciutat com a elements de productivitat i eficiència amb visió europea i global.
 • Completat l’ Administració electrònica i reduir la fractura digital.

 

Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’ economia circular

 • Ser més eficients energèticament i estalviar energia.
 • Optimitzar i reduir el consum de agua.
 • Fomentar el cicle dels materials.
 • Reduir els residus i afavorir el reciclatge.
 • Promoure sistemes de transport sostenibles.
 • Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (industria, llars, vehicles)
 • Fomentar, a l’àmbit privat, a la indústria i als serveis un canvi de model energètic a escala de ciutat

 

1 d’abril, dilluns

Garantir l’accés a l’habitatge

 • Disseny de polítiques d’habitatge per atendre les necessitats de tota la ciutadania 
 • Fomentar l’existència d’un parc d’habitatge adequat i assequible
 • Augment del parc públic d’habitatge destinat a lloguer social
 • Garantir la cobertura de les necessitats energètiques a les llars dels col·lectius  més vulnerables.
 • Fomentar la rehabilitació i adequació energètica del parc d’habitatges existent
 • Impulsar els canvis legislatius necessaris a escala catalana i espanyola per enfortir el dret a l’habitatge.

 

Impulsar i afavorir l’economia urbana per crear ocupació de qualitat

 • Afavorir la integració d’iniciatives econòmiques amb valor social
 • Fomentar els sectors clau de l’economia local, posant el focus en els valors i la igualtat social
 • Incentivar l’emprenadoria en els joves
 • Augmentar la productivitat local, la generació d’ocupació i la dinamització i diversificació de l’activitat econòmica.

 

2-abril, dimarts

Completar i revitalitzar la ciutat existent

 • Fomentar la compacitat i l’equilibri urbà i garantir la dotació de serveis bàsics.
 • Completar infraestructures urbanes i eliminar-ne barreres internes.
 • Garantir la complexitat funcional i la diversitat d’usos.
 • Garantir la qualitat i l’ accessibilitat universal dels espais públics.
 • Millorar el medi ambient urbà i reduir la contaminació.
 • Impulsar la regeneració urbana.
 • Millorar la qualitat i la sostenibilitat dels edificis.

Potenciar el posicionament singular de Terrassa a escala metropolitana i global

 • El rol de Terrassa a la Regió Metropolitana de Barcelona
 • Projectar el pas de ciutat mitjana a Gran Ciutat.
 • Col·laboració  públic- privada en l’estratègia de la ciutat
 • Terrassa a la Unió Europea i al món

 

8 d’abril, dilluns

Empoderament de les dones en la vida i govern de la ciutat

 • Fomentar la corresponsabilitat entre homes i dones dels treballs domèstic i de cura
 •  Continuar amb accions que trenquin el «sostre de vidre» incentivant i facilitant la participació ciutadana
 • Evitar la segregació horitzontal i vertical de les dones
 • Combatre activament els comportaments masclistes i la violència de gènere
 • Potenciar accions que evitin les discriminacions que pateixen les dones

 

Millorar els instruments de participació i la governança municipal

 • Aplicar millores d’actualització, flexibilització i simplificació de l’administració per a guanyar més eficàcia, transparència i eficiència.
 • Fomentar la participació ciutadana, garantir la transparència i afavorir la governança.
 • Augmentar la capacitació local i millorar el finançament.
 • Garantir el diàleg, el respecte i l’estabilitat a l’Ajuntament i a la ciutat.
 • Desenvolupar programes de formació i sensibilització en matèria urbana, així com d’intercanvi i difusió de la informació.

 

9 d’abril, dimarts

 

Ampliar l’accés al coneixement , l’educació i la cultura

 • Garantir espais d’expansió de les potencialitats culturals de la ciutat  
 • Dissenyar el mapa d’equipaments educatius necessaris a mig/llarg termini.
 • Fomentar la creativitat com a motor d’activitats innovadores
 • Facilitar l’educació com element clau pel desenvolupament personal

Gestionar el territori  i reduir els efectes del canvi climàtic 

Ordenar el sol de manera compatible amb el seu entorn territorial
Conservar i millorar el patrimoni natural i cultural i protegir el paisatge.
Millorar les infraestructures verdes  i vincular-les amb el seu context natural,amb especial èmfasi en l’Anella Verda.
Adaptar el model territorial i urbà als efectes del canvi climàtic i avançar en la seva prevenció

 

 

10-abril, dimecres

 

Promoure la ciutat de la proximitat   

 • Afavorir la ciutat equilibrada , amb equipaments i serveis de qualitat i accessibles equitativament al conjunt de la població.
 • Fomentar  el civisme i la convivència
 • Garantir la seguretat com a condició de llibertat i d’igualtat de la ciutadania

 

Fomentar la cohesió social i cercar l’equitat 

 • Reduir el risc de pobresa i exclusió social, posant l’accent en la infantessa
 • Cercar la igualtat d’oportunitats garantint la no discriminació per raons de gènere, origen, orientació sexual, edat o discapacitat.
 • Garantir l’equitat i la igualtat en l’accés i la qualitat dels serveis del benestar: salut, educació, esports, lleure, etc..  

Fitxers adjunts: